Koolitustoetustest

Töötaval puudega inimesel on võimalik taotleda täienduskoolitustoetust puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse (Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 12) alusel. Taotluse saab esitada kas puudega inimene ise või tema seaduslik esindaja. Lisaks taotlusele esitab puudega inimene elu- või töökohajärgsele pensioniametile töötamist tõendava dokumendi (nt tööraamat) ja dokumendi koolituskulude kohta.

Täienduskoolitustoetust on võimalik maksta kas tööalaseks või tasemekoolituseks.

Tööalane koolitus võimaldab kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamist ja täiendamist, samuti ümberõpet kas töökohas või koolitusasutuses (Täiskasvanute koolituse seaduse § 3). Tööalase koolituse läbimist tõendab tunnistus või tõend.

Tasemekoolitus võimaldab õhtuses või kaugõppe õppevormis või eksternina omandada põhiharidust ja üldkeskharidust, osakoormusega läbida kutseõpet või kutsekeskharidusõpet ning osakoormusega või eksternina omandada kõrgharidust. Tasemekoolituse läbimist tõendab tunnistus või diplom.

Pensioniameti otsuse põhjal makstakse toetus kas puudega inimesele või koolituse läbiviijale.

Täienduskoolitustoetust makstakse tegelike koolituskulude osaliseks hüvitamiseks kuni 24-kordses sotsiaaltoetuste määras kolme kalendriaasta jooksul toetuse esmakordsest määramisest arvates.

 

Sotsiaaltoetuste arvutamise aluseks on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr. Sotsiaaltoetuste määr 2011. aastal on 25,57 eurot.


Täienduskoolitustoetust võivad taotleda ka FIE-d, kellel on puue.

NB! Oluline on meeles pidada, et täienduskoolitustoetust ei saa taotleda tööalaseks ümberõppeks.

Näiteks
kui inimene töötab sekretärina, ent soovib saada koolitust maniküürijana, siis sellisel juhul täienduskoolitustoetust taotleda ei saa.
Kui sama inimene soovib end täiendada sekretäriametis (omandada uusi erialaseid teadmisi), siis on võimalik toetust taotleda.

Toetuse saamiseks esitatavast taotluses peab selgelt  mõistetav olema, et toetust soovitakse täienduskoolituseks või tasemeõppeks.