Palgatoetus

Palgatoetus 
Tööandjat toetatakse palgatoetusega, kui ta rakendab tööle töötu, kes on töötuna arvel olnud järjest vähemalt 12 kuud. 16-24aastase töötu saab palgatoetusega tööle rakendada, kui ta on olnud töötuna arvel järjest vähemalt kuus kuud. Töötu, kes on töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul vabanenud vanglast, saab palgatoetusega tööle rakendada sõltumata tema töötuna arveloleku ajast.

NB! Tööandja peab töötukassaga palgatoetuse halduslepingu sõlmima enne, kui lõpetatakse töötu töötuna arvelolek.

Töötuna arvelolev äriühingu juhatuse või nõukogu liige ei saa iseennast samasse äriühingusse palgatoetuse abil tööle rakendada. Seejuures ei oma tähendust, kas palgatoetuse halduslepingu sõlmib töötukassaga mõni teine esindusõigust omav isik. 

Tööandjale makstakse palgatoetust nii töötu tähtajatul kui ka tähtajalisel tööle või teenistusse võtmisel.

Tähtajatult tööle või teenistusse võtmisel makstakse palgatoetust kuue kuu vältel, aga mitte pikema aja jooksul kui üks aasta Eesti Töötukassa ja tööandja vahelise halduslepingu sõlmimisest arvates.
Tähtajalisel tööle või teenistusse võtmisel makstakse palgatoetust, kui tööleping sõlmitakse või ametisse nimetatakse vähemalt kuueks kuuks. Tähtajalise töö- või teenistussuhte korral makstakse tööandjale palgatoetust töö- või teenistussuhte kestusest poole aja vältel, kuid mitte rohkem kui kuue kuu eest. Tähtajalisel teenistusse võtmisel ei maksta palgatoetust, kui töötu asub teenistusse kohaliku omavalitsuse ametikohale, kuhu teda nimetab või valib volikogu.
Palgatoetust makstakse 50% töötaja töötasust või teenistuja palgast, kuid mitte rohkem kui kehtiv töötasu alammäär.
Toetus kantakse tööandja arvele üks kord kuus esitatud palgatõendi alusel.

Toetuse taotlemine
Töötukassa kaudu töötaja leidmiseks tuleb tööandjal sisestada tööpakkumine töötukassa iseteeninduskeskkonnas või pöörduda tööpakkumisega töötukassa maakondlikku osakonda. Tööandja peab töötukassa konsultanti informeerima, et soovib töötu just palgatoetusega tööle võtta. Vastavalt tööpakkumises toodule leiame palgatoetuse tingimustele vastavate töötute seast tööandjale sobiva kandidaadi.

Juhul, kui tööandjal on sobiv kandidaat, keda palgatoetusega tööle rakendada, juba leitud, saab palgatoetuse taotlemiseks vajalikud andmed edastada meie kodulehe kaudu.

Tööandjal tuleb töötukassaga sõlmida haldusleping palgatoetuse saamiseks enne isikuga töölepingu sõlmimist.

Palgatoetust ei saa taotleda valitsusasutused ja nende hallatavad riigiasutused ning muud riigiasutused, v.a riigi tulundusasutused. Palgatoetust ei maksta, kui tööandja võtab töötu tööle samale töö- või ametikohale, kus ta ühe aasta jooksul vahetult enne töötuna arvele võtmist töötas.

Toetuse tagastamine
Tööandjal tuleb palgatoetus tagastada täies ulatuses, kui tööandja algatusel lõpetatakse tähtajatu või üle ühe aasta pikkune tähtajaline töö- või teenistussuhe enne ühe aasta möödumist töölepingu sõlmimisest või ametisse nimetamisest. Alla ühe aasta pikkuse tähtajalise töö- või teenistussuhte puhul tagastab tööandja palgatoetuse, kui leping lõpetatakse tööandja algatusel enne tähtaja saabumist.

Toetust ei pea tagastama, kui töölt või teenistusest vabastamise põhjus on:
teenistuja poolne teenistuskohustuste rikkumine, usalduse kaotus või vääritu tegu;
töötaja töölepingu ülesütlemine töölepingu seaduse § 88 lõike 1 punktides 3-8 nimetatud põhjustel;
teenistuja ei vasta ametikohale oma tööoskuste või tervise poolest;
töötajaga on tööleping üles öeldud töölepingu seaduse § 88 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud põhjustel

 

Allikas: http://www.tootukassa.ee