Täiskasvanute koolituse seadus

Haridus- ja teadusministri 30. augusti 2006. a määrus nr 25


Käesoleva seaduse tähenduses on täiskasvanute koolitusasutused on riigi- ja munitsipaalasutused, koolitusluba omavad erakoolid, era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kui täiskasvanute koolitus on nende seadusest või põhikirjast (põhimäärusest) tulenev tegevus, ning füüsilisest isikust ettevõtjad.

 

Loe täpsemalt:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12778179