Erivajadusega isikute kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord

Haridus- ja teadusministri 30. augusti 2006. a määrus nr 25
Määrus kehtestatakse «Kutseõppeasutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.


Käesoleva määruse tähenduses mõistetakse erivajadusega isikuna õppijat, kelle eriline andekus, õpi- või käitumisraskus, terviserike, puue või ka pikemaaegne õppetööst eemalviibimine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi kooli õppekavast tulenevas õppesisus, vastava erialarühmaga koos õppimiseks rühma töökavas või õpikeskkonnas (õppevorm, õpperuumid, õppevahendid, meetodid, suhtluskeel, spetsiaalse ettevalmistusega pedagoogid, vajadusel tugipersonal).

 

Loe täpsemalt:

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1062457