Töö- ja puhkeaja seadus

Tööaeg on seaduse, muu õigusakti, kollektiiv- või töölepingu või poolte kokkuleppega määratud aeg, mille kestel töötaja on kohustatud täitma oma tööülesandeid, alludes tööandja juhtimisele ja kontrollile.

Töötaja tööaja üldine riiklik norm on 8 tundi päevas ehk 40 tundi nädalas.

Osaline tööaeg on tööandja juures kehtestatud tööajanormist lühem tööaeg, mida rakendatakse töötaja ja tööandja kokkuleppel.

Ületunnitööle on keelatud rakendada:

rasedat;
alaealist;
töötajat, kellele see on keelatud arsti otsusega.
Isikut, kes kasvatab alla 12-aastast või puudega last või hooldab täielikult töövõimetut isikut, võib rakendada ületunnitööle üksnes tema nõusolekul, välja arvatud käesoleva seaduse § 7 lõikes 4 ettenähtud juhul.

 

Ööajal on keelatud tööle rakendada:
rasedat;
alaealist, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 7 toodud juhul; 

töötajat, kellele see on keelatud arsti otsusega.
Isikut, kes kasvatab alla 12-aastast või puudega last või hooldab täielikult töövõimetut isikut, võib rakendada tööle ööajal üksnes tema nõusolekul.
...

Loe täpsemalt:

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1011041